CS

Přijímací řízení

Přijímací řízení 2021

Informace pro rodiče k testování uchazečů

Podmínkou pro účast na zkoušce je předložení negativního testu, jehož provedení není starší 7 dnů. Základní škola, ve které se žáci vzdělávají, má povinnost umožnit žákům testování na onemocnění Covid-19 a to i v případě, kdy výuka probíhá distančně. ZŠ vydá potvrzení, které bude zároveň dokladem o provedení testu.

Potvrzení musí obsahovat identifikaci testovaného, identifikaci školy, datum provedení testu a výsledek testu. Potvrzení bude škole v den přijímacích zkoušek pouze předloženo. Potvrzení Německá škola nevybírá ani nevytváří jeho kopie.

Německá škola v Praze nemá povinnost umožnit testování uchazečům pro účel účasti na přijímací zkoušce.

Pokud uchazeč nepředloží v řádném termínu přijímacích zkoušek výsledek negativního testu, tuto skutečnost ale písemně oznámí řediteli školy nejpozději do 3 dnů, může konat zkoušku v náhradním termínu.

Možnosti nahrazení potvrzení o provedeném testu u přijímacích zkoušek:

 - Doklad o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění Covid-19 a neuplynulo více než 90 dnů.

 - Doklad o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, ne starší 7 dnů.

 - Certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění Covid-19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dnů.

 

 

Termíny přijímacích zkoušek

01.03.2021 – termín podání přihlášek do víceletého gymnázia DSP

05.05.2021 – 1. kolo první termín

06.05.2021 – 2. kolo druhý termín

 

Přihláška do českého gymnázia

Kritéria pro přijímací řízení

Výsledky přijímacího řízení 21/22