CS

Gymnázium

Gymnázium Deutsche Schule Praha je víceleté gymnázium, akreditované MŠMT České republiky s 20 letou působností v Praze a patří do sítě více než 140 škol Deutsche Schule po celém světě.

Od šesté třídy probíhá gymnázium paralelně ve dvou sekcích:

  • v českém gymnáziu s převážně českými žáky
  • v  německém gymnáziu s žáky z různých zemí celého světa

Škola umožňuje žákům setkávání s jinými národy a kulturami a vychovává je tak k otevřenosti vůči světu, k toleranci a k mírumilovnému smýšlení.

Ve škole se žáci učí německý jazyk, vzdělávají se podle německých a českých osnov a seznamují se s reálným obrazem Německa a Evropy, ale i s kulturou a dějinami České republiky. Škola vychovává žáky k uvědomělé zodpovědnosti vůči svému okolí, k uznávání etických norem a náboženských hodnot, jakož i k úctě vůči přesvědčení druhých.

Dotaz k zápisu

Carla Tkadleček
Carla Tkadleček
Ředitelka české sekce

Naše filozofie

Vynikající vzdělání je určováno následujícími znaky:

  • Zvládnutí německého jazyka na úrovni rodilých mluvčích
  • Intenzivní metodické přírodovědné vzdělání, které zajišťuje zvládnutí odborné terminologie v obou jazycích
  • Zvládnutí anglického jazyka až na úrovni C1 podle Evropského referenčního rámce jazyků a francouzského jazyka na úrovni až B2
  • Studijní a profesní poradenství za pomoci externích odborníků
  • Podniková praxe v 10. ročníku
  • Výměnné pobyty žáků v Německu, studijní exkurze do Francie, Německa a anglicky mluvících zemí, pravidelné stmelovací kurzy a lyžařské výcviky
  • Mnohostranné soutěže nejrůznějšího zaměření, například Mládež debatuje, Hudební mládež