CS

Khoi Nguyen z České republiky vyhrál X. Mezinárodní finále Jugend debattiert international

Čtyři nejlepší debatanti rétorické soutěže v němčině Jugend de-battiert international debatovali v dnešním Mezinárodním finále otázku: „Mají být země s prokázaným státně organizovaným do-pingem vyloučeny z mezinárodních sportovních soutěží?“ Khoi Nguyen z České republiky vyšel z debaty jako vítěz, Eglė Kar-pauskaitė z Litvy se prodebatovala na druhé místo.

Před Mezinárodním finále bylo potřeba projít kvalifikací. V Praze se setkali vítězové národních kol z České republiky, Estonska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Polska, Ruska, Slovenska, Slovinska a Ukrajiny, kteří na národní úrovni prokázali své debatní schopnosti. Po mezinárodní kvalifikaci a semifinále postoupili čtyři debatanti do Mezinárodního finále. Před více než 300 diváky měli 24 minut na to, aby přesvědčili porotu o svém stanovisku. Khoi Nguyen přesvědčil argumety proti kolektivnímu vyloučení ze sportovních soutěží. 

Karel Schwarzenberg, který převzal záštitu nad akcí, ve svém úvodním projevu poukázal na to, že si demokracii musíme stále znovu vybojovávat. 
Bývalý ministr zahraničí České republiky mimo jiné řekl:„Je na nás, jakou si utváříme budoucnost, ale ne na nás starých, ale na Vás – mladých lidech.“ Mezi čestnými hosty byl také státní tajemník ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PhDr. Jindřich Fryč, který projekt hodnitil slovy: „My [Česká republika] jsme velmi pyšní na to, že také patříme do rodiny Jugend debattiert international.“

V Mezinárodních debatách mládeže/ Jugend debattiert international nejde v první řadě o vítězství. Projekt chce podporovat to, aby se mladí lidé zabývali společensko-politickými otázkami, a setkáváním mladých lidí přispět k me-zinárodnímu porozumnění mezi národy. Debatováním v němčině si účastníci zlepšují a využívají své znalosti cizího jazyka.Německý velvyslanec v ČR Dr. Arndt Freiherr Freytag von Loringhoven chválil debatanty za to, že ukázali, že učit se němčinu je nejen užitečné, ale že také baví. 

Projekt Jugend debattiert international /Mezinárodní debaty mládeže se koná od roku 2005 na středních školách v deseti zemích střední a východní Evro-py, zaměřuje se na lidská práva a jejich historické souvislosti. Projekt vy-zdvihuje roli debaty jako prostředku demokratického řešení konfliktů a při-spívá k porozumění mezi národy. V rámci podpory výuky němčiny v zúčast-něných zemích a bilaterálních kulturních vztahů se soutěž koná v německém jazyce.
Jugend debattiert international je společný projekt Goethe-Institutu, Nadace „Vzpomínka, zodpovědnost a budoucnost“ (EVZ), Obecně prospěšné nadace Hertie a německé Centrály pro zahraniční školství.
Daniel Vodrážka, Goethe-Institut Prag

Ke stažení