CS

"MYSLÍM, ŽE PO OPĚTOVNÉM OTEVŘENÍ BUDE ŠKOLA JINÁ."

Mluvili jsme s panem Helge-Falk Chladkem a panem Richardem Bodym, čestnými členy představenstva a Nadace Německé školy v Praze o současné situaci školy v době korona krize.

DSP: Pane Chladku, jak prožíváte tuto zcela novou situaci v koronavirové krizi?

H.-F. Chladek: Koronavirová krize představuje pro nás pro všechny obrovské výzvy. Zcela nepředvídatelně a naprosto nepředstavitelně zažíváme již několik týdnů hluboké zářezy do všech oblastí našeho osobního života. Týká se to všech, nikoho nevyjímaje. S opatřeními vlády k utlumení koronaviru musíme v každodenním životě přijmout osobní strádání a omezení: setkávání se s přáteli, rodinné návštěvy, cesty k příbuzným a přátelům do Německa – to vše není možné. Každý z nás by jistě vyjmenoval další obyčejné, ale důležité věci pro něj osobně, které již nemůžeme dělat - nemluvě o plánovaných prázdninových cestách rodin na Velikonoce. Toto vede nejen k nejistotě, pochybnostem a dokonce i obavám, ale také k další zátěži pro nás všechny. Obzvláště když se projeví ekonomické dopady koronaviru, a ty zasáhnou rodiny. Mám na mysli mnoho samostatně výdělečně činných osob a majitelů malých podniků, ale také zaměstnance, jejichž pracovní místa jsou ohrožena nebo již byla dokonce zrušena. Ovlivňuje to však i náš běžný pracovní svět: práce z domova se všemi svými výhodami a nevýhodami je pro většinu z nás novou formou práce, které se nejprve musíme učit a organizovat si ji. Nicméně dnes se ukazuje, jak dobře může společnost fungovat, a jak se lidé navzájem podporují, když je to důležité. K překonání této krize je proto třeba trpělivosti, důvěry a solidarity.

DSP: Pane Body, jak hodnotíte současnou situaci na Německé škole v Praze?

R. Body: Se zavřením školy a přechodem na distanční vzdělávání čelíme novým, obrovským, dříve neznámým úkolům, které musely být vyřešeny v krátkodobém horizontu, popř. se stále ještě řešit musí. Distanční forma vzdělávání nebo e-learning musel být doslova spuštěn a organizován přes noc. Toto bylo a je nové pro nás pro všechny: rodiče a žáky, vedení školy, učitele, administrativní pracovníky. Je to velká výzva. Co pro nás dospělé není snadné, platí o to více pro naše děti. Je přitom normální, že na začátku je toto spojeno s problémy v některých oblastech. Ale všichni zaměstnanci a vedení školy dělají vše, co je v jejich silách. Je důležité, aby byla vyslyšena zpětná vazba od rodičů a žáků. Zlepšení by měla být provedena co nejrychleji. Bohužel trvají některé věci trochu déle, protože IT kapacity nejsou neomezené. Přesto je namístě, vyzdvihnout zde úsilí našich odpovědných zaměstnanců v oblasti informačních technologií, pana Beyera a pana Zwarga, jelikož bez těchto dvou by digitální výuka v nynější formě vůbec nebyla technicky možná.

DSP: Německá škola v Praze je součástí sítě 140 německých zahraničních škol uznaných Spolkovou republikou Německo. Jste v kontaktu s ostatními školami? Jak se můžete vzájemně podporovat?

H.-F. Chladek: Kontakt s jinými školami je právě v této době obzvláště důležitý. Ukazuje se tady, jak důležitá je síť německých škol v zahraničí, ale velkou pomocí se jeví také velmi dobré kontakty s Ústředím pro školy v zahraničí v Bonnu, Německým velvyslanectvím v Praze (a tedy nepřímo s Ministerstvem zahraničních věcí) a Světovou asociací německých škol v zahraničí (WDA). Ještě před koronavirovou krizí docházelo mezi členy představenstva, vedením školy a správy školy ke kontaktům s ostatními školami v našem regionu střední a východní Evropy. V koronavirové krizi jsme kontakty ještě zintenzivnili. To se týká zejména představenstev škol. Každý týden se konají videokonference, při kterých diskutujeme problémy a sdílíme možná řešení. Kromě toho jsem jako člen rady představenstva regionu v neustálém kontaktu s ostatními regiony světa a německými školskými úřady. Takto jsem informován, jak si s touto krizí poradí ostatní německé školy. Mohu zde podotknout, že my jako DSP jsme v současné době ve srovnání s ostatními školami v dobré pozici, zejména s ohledem na finanční a školní situaci: ostatní školy jsou uzavřeny již několik měsíců a bojují s finanční situací.

DSP: Pane Body, jak se změnila práce představenstva školy?

R. Body: V důsledku koronavirové krize se rozsah práce samozřejmě zvýšil: Jako představenstvo školy jsme si vědomi této zvláštní situace, a proto jsme v každodenním kontaktu s vedením školy, abychom diskutovali a zhodnotili současnou situaci. Také se zabýváme množstvím otázek od rodičů a zaměstnanců, na které je třeba odpovědět. V tomto ohledu jsme jako představenstvo školy v kontaktu se všemi grémii, např. také s radou rodičů. Podporujeme vedení školy a každý den činíme potřebná rozhodnutí. Zejména s ohledem na krátkodobé finanční plánování musíme zpracovat analýzy rizik a scénáře pro nadcházející měsíce, abychom DSP bezpečně provedli krizí, a aby dopady pro DSP byly co nejnižší. Krizové řízení ve skutečnosti nepředstavuje hlavní úkol nebo činnost představenstva, ale v současné době vyžaduje všechny naše zdroje, takže bohužel musí ostatní úkoly a projekty - například nová organizace učeben – ustoupit do pozadí. Ale otázka nezní nejen CO, ale také JAK se pro nás jako pro představenstvo mnohé změnilo. Vzhledem k tomu, že schůzky nejsou možné, probíhají jednání mnohem více než dříve prostřednictvím videokonferencí a našich digitálních platforem Teams a DESTO. Také poslední zasedání představenstva se konalo pomocí aplikace Teams. Zároveň si přitom uvědomujeme, jak jsou některé věci digitálně snazší, využijeme toho jistě i v budoucnu.

DSP: Jako představenstvo kontrolujete též finance Německé školy v Praze. Jak se projeví současná koronavirová krize na ekonomické situaci školy?

H.-F. Chladek: My jako představenstvo máme jako společník DSP přirozeně kontrolní funkci nad financemi. V zásadě je za to však odpovědná naše jednatelka paní Špetová a její tým. Neúnavně pracují, zejména v těchto dnech, aby byl udržen finanční přehled. Odvádějí velmi dobrou práci. Díky řádnému vedení rozpočtu DSP v posledních letech je naše finanční situace v DSP dostatečně stabilní, aby ustála krizi v příštích několika týdnech. Již nyní však pečlivě přehodnocujeme všechny plánované výdaje z hlediska jejich potřeb, aby byla stále zajištěna likvidita a finanční stabilita školy. Čím déle však krize bude přetrvávat, tím dříve budeme muset počítat s většími úsporami, jelikož se sníží i příjmy. Kvůli tomu jsme vyvinuli a vyhodnotili různá rizika a scénáře koronavirové krize a jejích dopadů na DSP. Tyto výsledky směřují přímo do našich rozhodnutí a plánování rozpočtu na příští rok. Na tom se shodují všichni odpovědní za DSP.

DSP: Považujete za ohrožené nezbytné investice, jako např. další plánovanou digitalizaci a nové plánování učeben (koncepci učeben a vybavení)?

R. Body: V zásadě se snažíme udržet všechny investice - i při nižším příjmu. Nyní je však třeba upřednostnit a přijmout opatření pro provádění digitalizace a distančního vzdělávání. To znamená, že v některých případech jsme upřednostňovali některé investice, např. pořízení dalšího IT vybavení. V závislosti na rozpočtu musí být některé investice odloženy do následujícího školního roku. Některé z plánovaných investic však nelze provést. V těchto dnech měl proběhnout workshop se školními architekty z Německa ohledně nové koncepce učeben, což teď kvůli cestovním omezením není možné.

DSP: Otázka, kterou nyní rodiče častěji na školu směřují: Bude navýšeno školné?

H.-F. Chladek: K dnešnímu dni není v důsledku koronavirové krize plánováno zvýšení školného. V rámci rozpočtu na příští školní rok byla dosud, tj. před začátkem koronavirové krize, zamýšlena úprava školného v řádu inflace. To však při současném vývoji nově přehodnotíme a vezmeme to v úvahu při plánování rozpočtu na příští rok.

DSP: Pane Chladku, v souvislosti s překonáním krize jste se zmínil o možných úsporách. Platí toto také pro oblast personálu školy?

H.-F. Chladek: Naším cílem je udržet každého zaměstnance na DSP. Personální změny v důsledku koronavirové krize nejsou k dnešnímu dni plánovány ani předvídány, protože my jako zaměstnavatel máme odpovědnost vůči našim zaměstnancům. Proto hodnotíme každou možnost, jak tohoto cíle dosáhnout. Bude to však záviset na solidaritě všech zúčastněných a na solidaritě společenství DSP.

DSP: V České republice nebyly v důsledku nových nouzových opatření automaticky uzavřeny všechny školky. Co Vás přimělo k tomu, zavřít školku?

R. Body: Rozhodnutí uzavřít mateřskou školu nebylo pro DSP snadné, zvláště proto, že některé rodiny jsou na základě povolání rodičů odkázáni na družinu. Přesto byla ochrana našich zaměstnanců, dětí a nás rodičů nejvyšší prioritou. Rozšíření Infekce prostřednictvím mateřské školy, popř. nakažení dětí, zaměstnanců a rodičů by nikomu nepomohlo. V současné době však vyhodnocujeme podmínky, za kterých budeme moci školku po velikonočních svátcích otevřít. Bude to ze začátku v nouzovém programu, a také postupně. To záleží na mnoha parametrech, v neposlední řadě na paní Zörner a jejím týmu. Myslím si však, že můžeme - nejpozději do konce velikonočních prázdnin - nabídnout rodičům první řešení.

DSP: Mnoho rodičů již zaplatilo poplatky za školku, kroužky nebo odpolední družinu. Budou jim tyto výdaje vráceny?

H.-F- Chladek: Je pochopitelné, že rodiče mají určitá očekávání v souvislosti s uzavřením školky a družiny a odpadnutím kroužků. Vedení školy s představenstvem v současné době vyhodnocuje, jaké možnosti můžeme nabídnout. Přemýšlíme nejen o možné finanční náhradě, ale také o alternativních nabídkách. Zatím však nemůžeme sdělit přesnější podrobnosti. Vedení školy bude informovat rodiče.

DSP: Jak je známo, krize by se měly přeměnit v šance. Kde vidíte šance této krize pro Německou školu v Praze?

R. Body: Myslím, že po opětovném otevření bude škola jiná. Zejména zavedením digitální výuky vzniká pozitivní dynamika mezi učiteli a žáky. Tuto dynamiku bychom měli využít k dalšímu rozvoji DSP a k nové podobě našeho vzdělávacího prostředí. Ale budeme mít šance nejen pokud jde o digitalizaci. Zejména kolektivní soudržnost v DSP se nově nadefinuje a posílí se smysl komunity DSP mezi všemi - zaměstnanci a žáky. A v konečném důsledku získá také setkávání a solidarita nový význam pro společenství DSP.

DSP: A nakonec zhodnocení: Koronavirus je nyní tak dominantní, že o něm denně musíme hovořit. Kdy si myslíte, že se škola vrátí do normálu?

H.-F- Chladek: Samozřejmě doufáme, že budeme moci školu znovu otevřít co nejdříve a vrátit se k „normálu“. Místní úřady však vysílají různé signály, takže toto datum nelze přesně předvídat. I když bychom školu otevřeli ještě před prázdninami, určitě bude trvat až do nového školního roku, než se vrátíme k normálu. Mám na mysli mnoho událostí, které je třeba zrušit nebo odložit: z dnešního pohledu již není možné realizovat projektový týden a plánovaný letní festival před prázdninami. Ale vedení školy je samozřejmě v úzké koordinaci s místními úřady. Jakmile budeme mít pozitivní novinky, budeme Vás informovat. Doufáme, že to bude brzy.

DSP: Pane Chladku, pane Body, děkujeme Vám za rozhovor. Zůstaňte zdraví!