CS

České gymnázium

Gymnázium Deutsche Schule Praha je víceleté gymnázium, akreditované MŠMT České republiky s 20 letou působností v Praze a patří do sítě více než 140 škol Deutsche Schule po celém světě.

Od šesté třídy probíhá gymnázium paralelně ve dvou sekcích:

  • v českém gymnáziu s převážně českými žáky
  • v  německém gymnáziu s žáky z různých zemí celého světa

Škola umožňuje žákům setkávání s jinými národy a kulturami a vychovává je tak k otevřenosti vůči světu, k toleranci a k mírumilovnému smýšlení.

Ve škole se žáci učí německý jazyk, vzdělávají se podle německých a českých osnov a seznamují se s reálným obrazem Německa a Evropy, ale i s kulturou a dějinami České republiky. Škola vychovává žáky k uvědomělé zodpovědnosti vůči svému okolí, k uznávání etických norem a náboženských hodnot, jakož i k úctě vůči přesvědčení druhých.

Dotaz k zápisu

Deutsche Schule Prag - tento svou povahou jedinečný společný vzdělávací projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstva zahraničních věcí a vrcholných školských orgánů Spolkové republiky Německo patří k významným příkladům česko-německé spolupráce s cílem přispět k dalšímu prohloubení porozumění mezi oběma národy. Proto i nese název Škola česko-německého setkávání. 

Deutsche Schule Prag je uznána nejvyšším školským orgánem SRN – Stálou konferencí ministrů kultury – jako zahraniční škola tvořící součást vzdělávací soustavy Spolkové republiky Německo, a je tudíž finančně i personálně podporována z prostředků německého Ministerstva zahraničních věcí. Počínaje 1. zářím 2001 byla zařazena do rejstříku škol, předškolních a školských zařízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a na žáky v českém gymnáziu dostává prostředky ze státního rozpočtu České republiky.

Deutsche Schule Prag nabízí českým žákům možnost dvojjazyčného studia ve víceletém gymnáziu společně s německými žáky. Stávající vzdělávací program klade vyvážený důraz na všechny složky gymnaziálního studia, tj. na vzdělávání jazykové, přírodovědné, humanitní i umělecké a sportovní aktivity, pro něž mohou žáci využívat moderně vybavené odborné učebny, ateliéry a dílny, bohatou knihovnu se studovnou a interní i externí sportoviště s odpovídajícím zázemím. Důležitým prvkem výuky v českém gymnázia Deutsche Schule Prag je i využívání didaktického potenciálu informačních a komunikačních technologií, výpočetní techniky či neomezeného přístupu k internetu.

Jak prozrazuje již samotný název školy, mají čeští a němečtí žáci již od šesté třídy (prvního ročníku) v některých předmětech - výtvarná, hudební a tělesná výchova - společné vyučování s němčinou jako vyučovacím jazykem. Škola by však neměla být „jednosměrnou ulicí“, a proto byl i počet hodin českého jazyka pro německé žáky zvýšen. Rovněž společný adaptační pobyt organizovaný na počátku šesté třídy (prvního ročníku) a stmelovací pobyt na počátku sedmé a osmé třídy představuje významný integrační impuls, který vede ke sblížení českých a německých dětí.

Velký důraz klade škola na výuku cizích jazyků. Kromě dvojjazyčné výuky v německém a českém jazyce, která vede k osvojení němčiny na velmi vysoké úrovni, zaujme i intenzivní výuka angličtiny, která začíná již v prvním ročníku v celkovém rozsahu čtyř vyučovacích hodin týdně. Jako třetí cizí jazyk nabízí škola možnost studia francouzštiny. Škola nabízí standardizované zkoušky z cizích jazyků jako Německý jazykový diplom I. stupně, přípravu na zkoušky z anglického a francouzského jazyka (např. FCE, CAE, CPE, IELTS, DELF, DALF aj.)

Bližší informace o vzdělávacím programu, zejména o vyučovacích předmětech, jejich týdenní hodinové dotaci a nabídce volitelných předmětů poskytuje učební plán českého gymnázia Deutsche Schule Prag. Žáci jsou ke studiu ve třídách českého gymnázia Deutsche Schule Prag přijímáni na základě celkového posouzení studijních předpokladů v rámci přijímacího řízení, které se koná v zákonem předepsaném termínu.

Studium ve škole je ukončeno jak maturitní zkouškou v gesci České republiky tak i Německou mezinárodní maturitní zkouškou v gesci Stále konferenci ministrů kultury SRN. Absolventi školy tak získají kromě českého maturitního vysvědčení rovněž vysvědčení o všeobecné způsobilosti ke studiu na univerzitách a vysokých školách v Německu, a tím i v dalších členských zemích Evropské unie, v nichž je získání tohoto vysvědčení považováno za splnění podmínek přístupu k vysokoškolskému vzdělávání.