Biologie

 

„Věda o životě“ – mimořádně zajímavá tematika

Předmět biologie předává žákům základní informace o organismech a o vztazích mezi nimi
a jejich životním prostředím.

Zdraví, strava, biotechnologie, ekologie, životní prostředí a genetické inženýrství hrají důleži-tou roli v naší společnosti i v ekonomice. Evoluční teorie ovlivnila a ještě stále velkou měrou ovlivňuje naše vnímání sebe sama. Setkávání s krásou a rozmanitostí přírody nám přináší radost a zároveň v nás probouzí ochotu k ochraně životního prostředí.

 

Organizace:

Výuka biologie probíhá od 5. do 10. ročníku a obnáší dvě hodiny týdně. Výuka pro žáky české sekce (sekce B) je vedena až do konce 8. ročníku v českém jazyce, pro žáky německé sekce (sekce A) v německém jazyce. Od 9. ročníku probíhá výuka v jazykově smíšených třídách v německém jazyce. Na konci 10. ročníku si žák může vybrat biologii jako přírodovědný předmět pro kvalifikační fázi německé maturitní zkoušky. Výuka se pak koná i v 11. a 12. třídě v rozsahu tří hodin týdně, a to v německém jazyce. Žák si může biologii zvolit jako písemný či ústní zkušební předmět.

Výuka biologie na Německé škole v Praze probíhá ve speciálních učebnách, které umožňují využití moderní výpočetní techniky (PC, beamer, projektor). Vybavení určené k provádění experimentů je neustále zdokonalováno.

V předmětu biologie získávají žáci povědomí o biologických fenoménech. Vyučovací látka přitom sahá od jednoduchých molekulárních procesů až po velmi komplexní vzájemná působení v biosféře. Mimořádná společenská důležitost tohoto předmětu se odráží mimo jiné v takových tématech vyučovaných v rámci biologie, jakými jsou například zdraví, strava, biotechnologie, genetické inženýrství, reprodukční biologie či životní prostředí. Cíl předmětu je podpořen také návštěvami mimoškolských naučných míst, jako např. ZOO či botanické zahrady. V 11.-12. ročnících navštěvují žáci v rámci tématu „Molekulární genetika“ žákovskou laboratoř, kde se seznamují se základními pracovními metodami molekulární biologie.

Biologie je tedy takovým spojovníkem mezi společenskými a přírodními vědami. Díky své názornosti a reálnosti předává žákům nejen faktické znalosti, ale také je srozumitelnou formou obeznamuje se zákony a metodami jiných přírodních věd. Při popisování biologických fenoménů si žáci musí vypomoci znalostmi z fyziky, matematiky a chemie. Toto propojení je důležitým předpokladem pro utváření racionální a přírodovědecké představy o světě.

V roce 2014 se naši žáci zúčastnili projektu napříč předměty v rámci interkontinentální soutěže „Města na řece“. Tato soutěž se letos konala poprvé a zorganizovala ji Německá škola São Paulo. Tímto jsme navázali také na projekt „Vltava“, který byl po několik let velmi úspěšně realizován pod vedením naší školy spolu s jinými českými školami.