PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

 

------------------------------------------------------------------------

Německá sekce

Do německé sekce se přijímají žáci
 • s německou státní příslušností, jejichž rodiče mají jedno bydliště v České republice 
 • kteří již navštěvovali některou německou školu / německou mateřskou školu, nebo jejichž matka nebo otec mají jako mateřský jazyk němčinu
 • kteří ovládají německý jazyk v dostatečné míře a před přijetím se podrobí zkouškám z němčiny, matematiky a angličtiny.

Přihlašovací formulář si můžete stáhnout a sami vyplnit zde:

 Přihláška (189 KB) 

K písemné přihlášce žáka prosím přiložte ještě následující doklady:

 • kopii pasu nebo rodného listu žáka
 • doklad o státní příslušnosti žáka
 • u prvňáčků lékařské potvrzení
 • kopie stránky z pasu rodičů, ze které je patrné úřední přihlášení v České republice
 • pokud rodiče nejsou občany EU, je navíc nutné připojit kopii pracovního povolení
 • při přihlašování do Německé školy v Praze (NŠP) prosím přiložte poslední tři vysvědčení z předchozí školy
 • při přihlašování k přijímacím zkouškám do české sekce Školy setkávání NŠP přiložte prosím „Přihlášku ke studiu“
 • v případě potřeby připojte zvláštní list s potřebnými informacemi (např. nemoci, alergie atd.)

Žádostem o přijetí bude vyhověno, pokud to dovolí kapacita příslušné třídy, pokud žák obstojí v šestiměsíčním zkušebním období a pokud lze podle úrovně znalostí němčiny očekávat úspěšnou účast ve výuce.
O přijetí a zařazení do ročníku, jakož i o přijetí v odůvodněných jednotlivých případech, rozhoduje ředitel školy. Pokud je nutné přezkoušení, probíhá po dohodě s příslušnými učiteli.