Základní myšlenka

1.1 Podporujeme dialog mezi kulturami

Německá škola v Praze je Školou česko-německého setkávání. Jako německá zahraniční škola učí své žáky německý jazyk, kulturu a dějiny a poskytuje jim i reálný obraz současného Německa. Výuka je doplňována tématy z českých dějin a kultury, jakož i českým jazykem. Tímto způsobem škola vytváří povědomí společné evropské historie a působí tak ve smyslu vzájemné úcty a tolerance.

V duchu svého mezinárodního klimatu je škola otevřena i pro žákyně a žáky jiných národností. Tak jsou již v mládí rozvíjeny zkušenosti s lidmi jiného původu, které jsou nutné pro mezinárodní porozumění a výchovu k míru.

1.2 Vzděláváme schopné a tolerantní mladé Evropany

Výchova na Německé škole v Praze spočívá ve vzájemném uznávání hodnot. To se vyznačuje zodpovědným přístupem k sobě samému, svým bližním i okolnímu světu, uznáváním etických hodnot a náboženských norem, jakož i úctou k přesvědčení druhých.

Cílem našeho vzdělávání je odborně a metodicky kompetentní, motivovaný, sociálně uvědomělý mladý člověk se schopností vlastního úsudku, který se učí všestranně rozvíjet své možnosti.

1.3 Usilujeme o vysokou kvalitu

Německá škola v Praze si klade za cíl žáky individuálně podporovat tak, aby se mohl plně rozvinout jejich celkový potenciál. Vyučování poskytuje jednotlivým žákům ve velmi diferencovaném prostředí optimální možnosti osobního rozvoje. K tomu patří aktivizující formy výuky zaměřené výrazně na žáky. Metody výuky přispívají k vyšší výkonnosti žáků a jejich ochotě spolupracovat. Kvalitu výuky pomáhají zajišťovat různá opatření vnitřní i vnější evaluace, jakož i pravidelná účast na národních a mezinárodních soutěžích.

1.4 Usilujeme o komplexní kulturu vzdělávání

Německá škola v Praze je místem, kde mladí lidé v podnětném prostředí poznávají a rozvíjejí celou šíři své osobnosti. K tomu dochází jak ve vyučování, tak i v oblasti mimoškolních aktivit. Vedle rozvíjení kognitivních schopností a emocionálního vyzrávání osobností je ve středu zájmu zkušenost z kolektivního soužití. Pravidelné slavnosti a akce slouží jako fórum, na kterém mohou jednotliví žáci předvést své zvláštní schopnosti a získat tak uznání a respekt ostatních.