Organizace školské rady

ŠR – orgán příslušné školy umožňující:

 • zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům
 • pedagogickým pracovníkům školy
 • zřizovateli školy
  podílet se na správě školy

ŠR zřizuje zřizovatel, stanoví počet jejích členů a vydává volební řád.

 

 

Členové školské rady:

Předsedkyně:

Gabriela Eisenreichová


Zástupci učitelů:

Pavel Doležal


Zástupci rodičů:

Susanne Boucníková

 • 1/3 zákonní zástupci:
 • 1/3 pedagogičtí pracovníci:
 • 1/3 za zřizovatele:
 • ŠR zasedá nejméně 2x ročně
 • Zasedání svolává předseda ŠR

Ředitel školy je povinen na vyzvání předsedy ŠR účastnit se zasedání.

Činnost školské rady

ŠR schvaluje čtyři zásadní dokumenty:

 • Výroční zprávu o činnosti školy
 • Školní řád
 • Stipendijní řád
 • Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

 Jednací řád (2.2 MB)

Volební řád

Zápisy ze zasedání školské rady