Intenzivní přípravné kurzy německého jazyka od září 2019 do června 2020

Německá škola v Praze nabízí žákům, kteří budou ve školním roce 2019/20 navštěvovat 5. třídu české základní školy, možnost učit se intenzivně německy v přípravných jazykových kurzech. Touto nabídkou by Německá škola v Praze chtěla oslovit všechny nadané žáky základních škol v Praze se zájmem o německý jazyk a přispět tak svým dílem k lepšímu porozumění mezi Čechy a Němci.

Kurzy němčiny v rozsahu čtyř vyučovacích hodin týdně se konají vždy v pondělí a ve středu odpoledne ve skupinách po cca 15 dětech. Kurzy začínají první týden v září a končí v polovině června.

Výuka probíhá v prostorách Německé školy v Praze. Výuku vedou zkušení učitelé němčiny. Cena kurzu je 10.000,- Kč na školní rok. Materiály pro výuku (učebnice a pracovní sešit Logisch A1) stojí cca 900,- Kč.

Německá škola předpokládá, že mezi účastníky přípravných jazykových kurzů získá motivované zájemce o studium ve dvojjazyčných třídách osmiletého gymnázia Školy česko-německého setkávání.

Účast v těchto přípravných jazykových kurzech však není podmínkou pro podání přihlášky ke studiu ve Škole česko-německého setkávání.

 

Přihlášku do přípravného kurzu na školní rok 2019/20 naleznete  zde (1.8 MB)

Informace k přijímacímu řízení naleznete zde

 

Vedoucí kurzu:

Dagmar Křenková
e-mail: dagmar.krenkova(@)dsp-praha.cz
tel.: 235 311 725

 

Škola česko-německého setkávání

Škola česko-německého setkávání vznikla v roce 2001 jako část Německé školy v Praze. Tento svou povahou jedinečný společný vzdělávací projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstva zahraničních věcí a vrcholných školských orgánů Spolkové republiky Německo patří k významným příkladům česko-německé spolupráce s cílem přispět k dalšímu prohloubení porozumění mezi oběma národy.

Německá škola, jejíž součástí je Škola česko-německého setkávání, je uznána nejvyšším školským orgánem SRN – Konferencí ministrů školství – jako zahraniční škola tvořící součást vzdělávací soustavy Spolkové republiky Německo, a je tudíž finančně i personálně podporována z prostředků německého Ministerstva zahraničních věcí. Počínaje 1. zářím 2001 byla zařazena do rejstříku škol, předškolních a školských zařízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a na české žáky dostává prostředky ze státního rozpočtu České republiky.

Škola česko-německého setkávání nabízí českým žákům možnost dvojjazyčného studia v sedmiletém gymnáziu společně s německými žáky. Stávající vzdělávací program klade vyvážený důraz na všechny složky gymnaziálního studia, tj. na vzdělání jazykové, přírodovědné, společenskovědní i umělecké a sportovní aktivity, pro něž mohou žáci využívat nejmoderněji vybavené odborné učebny, ateliéry a dílny, bohatou knihovnu se studovnou a interní i externí sportoviště s odpovídajícím zázemím. Důležitým prvkem výuky ve Škole česko-německého setkávání je i využívání didaktického potenciálu informačních a komunikačních technologií, výpočetní techniky či neomezeného přístupu k internetu.

Jak prozrazuje již samotný název školy, mají čeští a němečtí žáci již od šesté třídy (prvního ročníku) v některých předmětech - výtvarná, hudební a tělesná výchova - společné vyučování s němčinou jako vyučovacím jazykem. Škola by však neměla být „jednosměrnou ulicí“, a tak byl počet hodin českého jazyka pro německé žáky zvýšen. Rovněž společný týden ve „škole v přírodě“ organizovaný na počátku šesté třídy (prvního ročníku) představuje významný integrační impuls, který vede ke sblížení českých a německých dětí.

Velký důraz klade škola na výuku cizích jazyků. Kromě dvojjazyčné výuky v německém a českém jazyce, která vede k osvojení němčiny na velmi vysoké úrovni, zaujme i intenzivní výuka angličtiny, která začíná již ve prvním ročníku v celkovém rozsahu čtyř vyučovacích hodin týdně. Jako třetí cizí jazyk nabízí škola rovněž možnost studia francouzštiny.

Bližší informace o vzdělávacím programu, zejména o vyučovacích předmětech, jejich týdenní hodinové dotaci a nabídce volitelných předmětů poskytuje učební plán školy česko-německého vzdělávání. Žáci jsou ke studiu ve třídách Školy česko-německého setkávání Německé školy v Praze přijímáni na základě celkového posouzení studijních předpokladů v rámci přijímacího řízení, jehož součástí je přijímací zkouška, která se koná v zákonem předepsaném termínu.

Studium ve škole je ukončeno kombinovanou česko-německou maturitní zkouškou. Absolventi školy tak získají kromě českého maturitního vysvědčení rovněž vysvědčení o všeobecné způsobilosti ke studiu na univerzitách a vysokých školách v Německu, a tím i v dalších členských zemích Evropské unie, v nichž je získání tohoto vysvědčení považováno za splnění podmínek přístupu k vysokoškolskému vzdělávání.