Německý jazyk

Německý jazyk se vyučuje v 5.-9. třídě německé sekce (A) a v integrovaných 10.-12. třídách. V 5.-7. ročníku a na vyšším gymnaziálním stupni mají žáci pět vyučovacích hodin týdně, v 8.-10. třídách čtyři hodiny. Výuka pro desáté třídy probíhá momentálně ve třech učebních skupinách.

Na mimořádný význam předmětu německý jazyk poukazuje mimo jiné skutečnost, že se jedná o jediný předmět, z něhož všichni žáci skládají písemnou maturitní zkoušku. Již několik let je pro region střední Evropy, k němuž Německá škola v Praze patří, sestavována jednotná zkouška z německého jazyka.  

Naše činnost se řídí bádensko-württemberskými osnovami a jinými příslušnými předpisy, především kurikulem pro předmět německý jazyk na vyšším gymnaziálním stupni Německých škol v zahraničí. Zde jsou vymezeny jak hlavní úlohy výuky německého jazyka, tak znalosti, které mají žáci v průběhu školní docházky nabýt. Tyto tvoří rámec našich vnitřních učebních osnov, ročního plánování a jednání učitelů v rámci výuky.

Výuka německého jazyka se řídí mimo jiné principem důsledné jednojazyčnosti. Kromě toho zprostředkováváme metodickou kompetenci v souvislosti s osvojením specifických oborových obsahů a rovněž zohledňujeme témata, jež propojují jednotlivé předměty.

Mimořádný charakter Německé školy v Praze staví i před nás, učitele německého jazyka, velké výzvy: kromě žáků gymnázia tak vyučujeme žáky Hauptschule (2. stupeň ZŠ) a Realschule (reálné školy), stejně jako děti všech školních forem a stupňů, které neovládají němčinu na úrovni rodilého mluvčího. Všechny tyto děti mají právo na adekvátní vzdělání. V neposlední řadě se předmět německý jazyk snaží do výuky zařadit místní specifika, především pak německy psanou pražskou literaturu. K tomu patří také každoroční účast na recitační soutěži Pražského literárního domu.