Němčina jako cizí jazyk (DaF – Deutsch als Fremdsprache)


Vyučování předmětu DaF začíná pro většinu žáků návštěvou přípravného kurzu (4 hodiny týdně), do kterého docházejí do naší školy externě v pondělí a ve středu na odpolední vyučování.
Pokud jsou žáci po úspěšném absolvování přípravného kurzu a přijímacích zkoušek přijati do naší školy, je tento předmět vyučován v české sekci s hodinovou dotací v 6. třídě devět hodin, v 7. třídě šest hodin a v 8. a 9. třídě pět hodin. V 9. třídě se již pracuje s učebními materiály německé sekce. Od 10. třídy jsou žáci české sekce vyučováni společně s žáky německé sekce. Pokud se pak rozhodnou složit německou maturitu, je němčina povinným písemným maturitním předmětem.
V rámci předmětu DaF získávají žáci při společné jazykové, kulturní a literární výuce nejen znalosti německého jazyka, ale také německých reálií. Při vyučování jsou žáci podněcováni ke komunikaci v cizím jazyce a je u nich podporována radost z používání jazyka. Ve spolupráci s Goethe Institutem v Praze mohou v naší škole dobrovolně skládat jazykové zkoušky za účelem získání certifikátů „Fit in Deutsch 2“ (A2) v sedmé třídě, „Zertifikat Deutsch für Jugendliche“ (B1) v osmé třídě a Goethe B2 für Jugendliche (B2) na konci deváté třídy.
K získávání jazykových znalostí a kulturního přehledu dochází v rámci výuky za pomoci a podpory dobře vyváženého programu setkávání. Na začátku 6. třídy je například organizován společný seznamovací pobyt žáků české a německé sekce, který má přispět k lepšímu vzájemnému poznávání, k „setkávání“. V 8. třídě je kontakt s kulturou cílového jazyka a způsobem života v Německu ještě více posilován výměnným pobytem českých žáků s žáky gymnázia v Braunschweigu, který slouží dalšímu zvyšování jazykové kompetence. Rychlý postup výuky němčiny jako cizího jazyka prospívá také předmětům, které jsou vyučovány v němčině (DFU = předměty vyučované v němčině).