Hudební výchova – obecná charakteristika předmětu

1. Obecná charakteristika

Vyučovací předmět hudební výchova je vyučován od šestého do devátého ročníku v časové dotaci dvou hodin týdně (a střídá se po půl roce s výtvarnou výchovou). Výuka probíhá v moderně vybavené učebně hudební výchovy, ve které je k dispozici pestrá paleta hudebních nástrojů a didaktických pomůcek.

Hudební výchova se uskutečňuje prostřednictvím pěveckých, instrumentálních, poslechových a hudebně pohybových činností, které jsou vzájemně provázány a navzájem se doplňují. Jejich obsahem je hlasová výchova, rozvoj rytmických a intonačních dovedností, jednohlasý a dvojhlasý zpěv s doprovodem i bez doprovodu, hra na tělo jako příprava hry na rytmické nástroje, osvojování hry na orffovské nástroje, nutné k instrumentálním doprovodům písní, hudebně-pohybovému projevu a hře jednoduchých instrumentálních skladbiček.

Cílem hudební výchovy v naší škole tedy je, aby děti získaly znalosti o hudbě – hudebních nástrojích, stylech a žánrech, jejím vzniku, skladatelích a interpretech, hudební teorii - a na jejich základě byly schopny hudbu aktivně tvořit. Snažíme se motivovat žáky k tomu, aby měli zájem o hudební dění, rádi zpívali a hráli na hudební nástroje. Aby se aktivním provozováním hudby naučili vzájemné spolupráci a souhře, ale také toleranci a pozornosti k ostatním a v neposlední řadě měli možnost stát se vnímavějšími posluchači veřejných hudebních produkcí. Hudební nadání dětí a rozvoj hudebnosti škola podporuje účastí na výchovných koncertech, bohatou nabídkou volitelných kroužků v oblasti hudební výchovy a v neposlední řadě organizováním soutěží podporujících hudebně nadané děti (např. soutěž „Jugend musiziert“ – „Hudební mládež“, v níž naši žáci v minulých letech úspěšně měřili síly s dětmi z celého Německa a německých škol v Evropě).

2. Obsahové vymezení

Předmět dává žákům příležitost, aby se mohli samostatně projevit a uspokojit svou přirozenou touhu po hudbě. Tuto náklonnost a potřebu hudební výchova podněcuje a rozvíjí hudebně-pohybovými činnostmi a snaží se tak rozvíjet estetické vlohy pro vnímání kulturního dědictví.

V součinnosti s tímto záměrem se předmět snaží o působení v následujících oblastech:

- kultivace hudebnosti v oblastech hudebního sluchu, zpěvu, smyslu pro rytmus, melodického a harmonického cítění, hudební paměti, představivosti a fantazie;

- rozvíjení receptivních, reprodukčních i produkčních schopností aktivitami vokálními, instrumentálními, poslechovými a hudebně-pohybovými;

- porozumění vyjadřovacím prostředkům a společenským funkcím hudby jednotlivých uměleckých epoch a orientace v jejich základním slohovém a stylovém rozvrstvení;

- získávání přehledu o kultuře českého národa i národů jiných.

Prostřednictvím vokálních činností si žáci osvojují zásady hlasové hygieny i pro běžný život, učí se využít svého individuálního hlasového potenciálu při zpěvu a mluvním projevu. Při realizaci instrumentálních činností tvoří nástrojové doprovody, improvizují a učí se orientovat v grafickém zápise instrumentálních kompozic. Na základě poslechových činností si žáci uvědomují formy hudebního díla, přínos skladatele a interpreta a učí se kriticky hodnotit hudbu na základě osvojených vědomostí. Učí se tak orientovat ve vývoji hudebního umění, rozlišovat hudební slohy podle charakteristických hudebních znaků a osvojují si schopnost rozpoznat vhodnost, či nevhodnost využití určité hudby v konkrétních situacích.