Fyzika

Vyučování fyziky probíhá od 7. do 10. třídy s dotací dvou hodin týdně. Žáci české sekce jsou vyučováni až do 9. třídy včetně v českém jazyce, žáci německé sekce v německém jazyce. Od 10. třídy probíhá vyučování fyziky v jazykově smíšených třídách pouze v německém jazyce.

Na konci 10. třídy je možné si zvolit fyziku jako přírodovědný předmět pro kvalifikační fázi německé maturity. V takovém případě probíhá výuka fyziky v rozsahu tří hodin týdně. Fyzika může být zvolena buď jako ústní, nebo jako písemný maturitní předmět.

Vyučování fyziky v NŠP probíhá ve dvou odborných učebnách. V obou je možné používání moderních médií (PC, beamer, internet, zpětný projektor). Jedna z učeben je technicky vybavena pro pokusy, druhá umožňuje uplatňování alternativních učebních metod. Neustále usilujeme o zlepšení vybavení k provádění experimentů.

Ve fyzice se žáci seznamují se základy vědy, která zkoumá jevy a procesy v neživé přírodě a jejíž poznatky jsou nejrůznějším způsobem využívány v technice. Naši žáci se neustále setkávají s fyzikálními jevy v přírodě i s využíváním fyzikálních poznatků v technice, resp. v mnoha oblastech našeho vysoce organizovaného života.

Žáci zjišťují, že fyzika zaujímá mezi přírodními vědami zvláštní postavení. Fyzikální poznatky a způsob myšlení i práce neformují pouze rozhodujícím způsobem světový názor dnešní doby, nýbrž také silně podporují ostatní přírodní vědy a techniku. Na druhé straně je opět rozvoj fyziky podporován poznatky z ostatních přírodních věd a techniky.

Žáci se zamýšlejí nad smysluplným uplatňováním fyzikálních poznatků, jejich možnostmi a hranicemi využití. Přitom dospívají k názoru, že toto vše je úzce spojeno se základními problémy naší doby, jako je udržování přirozených životních základů na naší planetě, vytváření rámcových hospodářských, technických a sociálních podmínek pro zajištění lepších životních poměrů pro všechny lidi a zachovávání základních hodnot lidského soužití.