DFU

Co vlastně znamená DFU na NŠP?

Zkratku NŠP (Německá škola v Praze) není těžké rozluštit. Ale co se vlastně skrývá za zkratkou DFU? Ve kterých třídách a předmětech se žáci setkávají s DFU? Jaký má DFU smysl? O co usiluje Německá škola v Praze ve výuce DFU?

DFU znamená v němčině „Deutschsprachiger Fachunterricht“ (Odborná výuka v němčině). Jedná se o odbornou výuku vedenou v německém jazyce pro žáky, jejichž mateřštinou není němčina.

Protože je NŠP školou setkávání, probíhá v nejrůznějších předmětech DFU postupná integrace žáků české sekce B a žáků německé sekce A, až jsou na začátku 10. ročníku promícháni, a nakonec společně skládají maturitní zkoušku. Žáci jsou tedy během své docházky na NŠP konfrontováni v narůstající míře s výukou vedenou v němčině. Obsahy výuky DFU se nezaměřují pouze na nabývání odborných vědomostí, ale také na osvojování německého odborného jazyka a získávání lepší a rozšířenější jazykové kompetence v němčině.

Ve výuce se tak zavádí nová slova, zapisují se slovíčka a osvojuje se slovní zásoba, cvičí se čtení a psaní, odborné texty se přizpůsobují schopnostem žáků české sekce a odborné výrazy a odborná slovní zásoba jsou řádně vysvětleny. Výuka DFU tak vyhovuje dvojímu požadavku, který dbá jak na komunikativní, tak na „jazykově citlivou“ odbornou výuku. 

Kteří žáci mají výuku DFU a ve kterých předmětech se s ní setkávají?
Odborná výuka v němčině je v zásadě udělována české sekci. Protože se však i v německé sekci vyskytuje hodně žáků, jejichž rodným jazykem není němčina, objevují se i zde prvky výuky DFU. Na NŠP probíhá výuka DFU v předmětech tělesná výchova, výtvarná výchova, hudební výchova, biologie, zeměpis, německý dějepis, matematika, fyzika, informatika, náboženství/etika a občanská výchova.

Jaký má DFU smysl?
Díky výuce DFU se výrazně navýšil počet hodin, v nichž se mluví, poslouchá, čte a komunikuje v německém jazyce. Žáci se každodenně setkávají s němčinou v autentických situacích a v autentických textech. Postupem času jsou schopni vytvářet z osvojených pojmů věty, rozumět odborným textům a reprodukovat jejich obsah. Tímto způsobem se výrazně rozšiřuje všeobecná schopnost komunikace získaná v rámci DAF a ve výuce německého jazyka.

O co usiluje Německá škola v Praze se svou výukou DFU z dlouhodobého hlediska?

Hlavním cílem Německé školy v Praze je předat žákům, jejichž rodným jazykem není němčina, nadprůměrné schopnosti, kterých využijí ve studiu i v zaměstnání. Žáci jsou pak schopni samostatně získávat informace z německy psaných odborných textů, knih, internetu atd., jsou schopni vést odborné hovory v němčině, přednášet a spolupracovat s německy mluvícími partnery na jazykové i odborné úrovni. To všechno jsou kompetence, jež jsou ve sbližující se Evropě klíčové.

Vedoucí skupina DaF/ DFU