Dějepis

Hlavní úkol vyplývající ze vzdělávacího programu vyučovacího předmětu dějepis:
Dějepis přispívá v Německé škole v Praze zásadním způsobem ke zprostředkování reálného obrazu České republiky a Německa.

Vyučování dějepisu začíná v 6. ročníku a pokračuje až do 10. ročníku vždy dvě hodiny týdně. Přitom mají žáci v české sekci v 6. a 7. ročníku dějepis v českém jazyce (dvě hodiny týdně), v 8. ročníku mají v rámci  odborného vyučování (DFU) navíc jednu hodinu týdně v německém jazyce a od 9. třídy pak jednu hodinu v češtině a dvě hodiny v němčině. Od 10. ročníku dochází k plné integraci české a německé sekce.

Na konci 10. ročníku je možné si zvolit dějepis jako společenskovědní předmět pro kvalifikační fázi k německé maturitě. Pokud si studenti předmět zvolí, bude rozsah vyučování dějepisu činit tři hodiny týdně. Dějepis může být zvolen jako písemný, ale také jako ústní maturitní předmět.

Výukou dějepisu se posilují věcné, metodické a úsudkové schopnosti. Cílem je komplexní narativní schopnost, která žákům umožňuje kriticky posuzovat a symbolicky znázorňovat dějiny ve veřejné rozpravě. K tomu je Praha opravdu ideálním místem, ve kterém je možné na vlastní kůži zažít česko-německé vztahy v celoevropském kontextu a hlouběji proniknout do významu myšlenky „Češi a Němci jako sousedi“. Tento záměr je pojednáván v projektech mimo rámec kurikula (oral history).

Vzdělávací program dějepisu v německé sekci vychází z osnov spolkové země Bádensko-Württembersko takto: v 6. – 9. ročníku se nejprve probírají dějiny pravěku a raného středověku a dále se pokračuje přes středověk až po Výmarskou republiku a současnost. V 10. ročníku se procvičují za pomoci historických textů vybraná témata (od antiky až po léta 1948/49). V kvalifikační fázi (ročníky 11 a 12) se probírají témata potřebná k maturitě – od založení Říše až po současnost.
Dějepisné kurikulum v české sekci vychází z českého rámcového vzdělávacího programu a v podstatě se s německým kurikulem překrývá. K rozdílům dochází
zejména u témat, resp. epoch, které mají z historického hlediska pro Čechy zvláštní význam.