O nás

Gymnázium jako Škola setkávání

 • České gymnázium Deutsche Schule Prag je víceleté gymnasium, které je zapsané do rejstříku skol a školských zařízeni České republiky. 
 • Přijímací řízeni v souladu se školským zákonem se týká pouze žáků pátých tříd základních škol.
 • V případě přestupu do vyšších ročníků kontaktujte, prosím, ředitelku české sekce. 

 

V páté třídě vstupují žákyně a žáci na gymnázium.

Od šesté třídy probíhá škola paralelně ve dvou sekcích, a to:

 • v sekci B s českými žáky
 • v sekci A s žáky z různých zemí celého světa

Škola umožňuje žákům setkávání s jinými národy a kulturami a vychovává je tak k otevřenosti vůči světu, k toleranci a k mírumilovnému smýšlení.

Škola setkávání – víc než jen škola

Ve škole se žáci učí německý jazyk, vzdělávají se podle německých osnov a seznamují se s reálným obrazem Německa a Evropy, ale i s kulturou a dějinami České republiky.

Škola vychovává žáky k uvědomělé zodpovědnosti vůči svému okolí, k uznávání etických norem a náboženských hodnot, jakož i k úctě vůči přesvědčení druhých.

Vynikající vzdělání je určováno následujícími znaky:
 • Zvládnutí německého jazyka na úrovni rodilých mluvčích
 • Intenzivní metodické přírodovědné vzdělání, které zajišťuje zvládnutí odborné terminologie v obou jazycích
 • Zvládnutí anglického jazyka až na úrovni C1 podle Evropského referenčního rámce jazyků a francouzského jazyka na úrovni až B2
 • Studijní a profesní poradenství za pomoci externích odborníků
 • Podniková praxe v 10. ročníku
 • Výměnné pobyty žáků v Německu, studijní exkurze do Francie, Německa a anglicky mluvících zemí, pravidelné stmelovací kurzy a lyžařské výcviky
 • Mnohostranné soutěže nejrůznějšího zaměření, například Mládež debatuje, Hudební mládež