Přijímací řízení 

 pro školní rok 2019/2020

Termíny 1. kola PZ:

•   1. řádný termín – 16. 04. 2019

•   2. řádný termín – 17. 04. 2019

Oba termíny se konají centrální a interní přijímací zkoušky z následujících předmětů:

Centrální zkouška - matematika, český jazyk

Interní zkouška - test z německého jazyka

Termín odevzdání přihlášek ke studiu je do 1. 3. 2019.

Přijímací zkoušky do víceletého gymnázia Německé školy v Praze - jednotné PZ v gesci Cermatu a interní PZ školy - se budou konat v uvedených termínech, vždy od 8.00 hodin.

Do prvního ročníku víceletého gymnázia bude přijato max. 28 žáků.

 

Schválil:   OSTD Clemens Rother
                ředitel školy 

-----------------------------------------

Německá sekce

Do německé sekce se přijímají žáci
 • s německou státní příslušností, jejichž rodiče mají jedno bydliště v České republice
 • kteří již navštěvovali některou německou školu / německou mateřskou školu, nebo jejichž matka nebo otec mají jako mateřský jazyk němčinu
 • kteří ovládají německý jazyk v dostatečné míře a před přijetím se podrobí zkouškám z němčiny, matematiky a angličtiny.

Přihlašovací formulář si můžete stáhnout a sami vyplnit zde:

Přihláška

K písemné přihlášce žáka prosím přiložte ještě následující doklady:

 • kopii pasu nebo rodného listu žáka
 • doklad o státní příslušnosti žáka
 • u prvňáčků lékařské potvrzení
 • kopie stránky z pasu rodičů, ze které je patrné úřední přihlášení v České republice
 • pokud rodiče nejsou občany EU, je navíc nutné připojit kopii pracovního povolení
 • při přihlašování do Německé školy v Praze (NŠP) prosím přiložte poslední tři vysvědčení z předchozí školy
 • při přihlašování k přijímacím zkouškám do české sekce Školy setkávání NŠP přiložte prosím „Přihlášku ke studiu“
 • v případě potřeby připojte zvláštní list s potřebnými informacemi (např. nemoci, alergie atd.)

Žádostem o přijetí bude vyhověno, pokud to dovolí kapacita příslušné třídy, pokud žák obstojí v šestiměsíčním zkušebním období a pokud lze podle úrovně znalostí němčiny očekávat úspěšnou účast ve výuce.
O přijetí a zařazení do ročníku, jakož i o přijetí v odůvodněných jednotlivých případech, rozhoduje ředitel školy. Pokud je nutné přezkoušení, probíhá po dohodě s příslušnými učiteli.